Politika e privatësisë

Kjo Politikë e Privatësisë mbulon informacionin që "Kastori SH.P.K" mbledh nga përdoruesi, vizitorët e Portalit Kastori dhe shërbimet përkatëse. "Kastori SH.P.K" respekton të drejtën tuaj për privatësi dhe është i përkushtuar të mbrojë privatësinë tuaj duke përfshirë trajtimin e sigurtë të të dhënave tuaja personale.

Duke përdorur shërbimet dhe duke rënë dakord me këtë Politikë të Privatësisë, ju pranoni mbledhjen, përdorimin, zbulimin dhe informacionin tuaj siç përshkruhet më poshtë.

Nëse jetoni në Zonën Ekonomike Evropiane, kontrolluesi i të dhënave tuaja personale është Kastori me vendin kryesor të biznesit në Prishtinë.

1. Informacioni që mbledhim nga ju

Kur vizitoni faqen tonë të internetit, ne mund të mbledhim ose të ju kërkojmë të jepni informacione të caktuara për listen e opsioneve të tilla si krijimi i një llogarie dhe përdorimi i shërbimeve në mënyra të ndryshme. Ky informacion mund të përfshijë informacion personal që ju identifikon si: emri, data e lindjes, numri personal, e-mail adresa dhe CV-ja.

Informacioni i dhënë/dorëzuar nga ju

 • Detajet e kontaktit si: emri, adresa, e-mail adresa dhe numri i telefonit; adresa e transportit dhe adresa e faturimit duke përfshirë informacionin e pagesës dhe numrat e regjistrimit të biznesit/tatimeve.

Informacioni që marrim nga përdorimi juaj i shërbimeve tona

 • Informacione nga Palët e Treta
 • Informacione të mbledhura automatikisht
 • Cookies dhe teknologji të ngjashme (p.sh. Google Analytics)
 • Pajisjet (d.m.th. IP adresa)
 • Regjistrat
 • Informacioni i vendndodhjes
 • Ofruesit e analitikës në internet (p.sh. Google Analytics)
 • Ofruesit e Teknologjisë së Reklamimit
 • Mos gjurmimi i zbulimit.

2. Si i përdorim të dhënat tuaja personale

“Kastori SH.P.K” mund të përdorë të dhënat tuaja personale për:

 • Krijimi dhe menaxhimin e llogarisë tuaj kur regjistroheni, përdorimin ose
  blerjen e shërbimeve tona;
 • Verifikimin e identitetit tuaj dhe aksesin në shërbimet tona;
 • Të ofrojë mbështetje ndaj klientit;
 • T'ju ofrojë mbështetje teknike dhe mbështetje ndaj klientit;
 • Vlerësimin dhe përmirësimin në cilësinë e produkteve, shërbimeve dhe faqes sonë të internetit;
 • Ju ofrojmë një përvojë të personalizuar kur vizitoni faqen tonë të internetit;
  Ofrojmë shërbimin tonë;
 • Zbatoni ose respektoni kërkesat ligjore; dhe

Ne do të kërkojmë pëlqimin tuaj përpara se të përdorim informacionin për një qëllim të ndryshëm nga ata që janë përcaktuar në këtë Politikë të Privatësisë.

3. Në cilën bazë ligjore mbështetemi ne për të përpunuar të dhënat tuaja personale?

Aprovimi

Kur merrni materialin tonë promovues ose kur lidhni llogarinë tuaj Kastori.Net me llogarinë tuaj të rrjeteve sociale, ju pranoni që Informacioni juaj personal të përpunohet nga ne dhe ne mbështetemi në këtë aprovim. Ju keni të drejtë të tërhiqni aprovimin tuaj në çdo kohë. Ne do të ndalojmë përpunimin e të dhënave pasi të jetë tërhequr aprovimi juaj, i cili është e vetmja bazë ligjore për përpunim.

Kur përmbushni një kontratë

“Kastori SH.P.K” gjithashtu do të përpunojë të dhënat tuaja personale kur ne kemi nevojë të përmbushim një kontratë me ju.

Interesi legjitim

“Kastori SH.P.K” gjithashtu përpunon të dhënat tuaja kur është në interesin tonë legjitim ta bëjmë këtë dhe kur këto interesa nuk mbizotërohen nga të drejtat tuaja për mbrojtjen e të dhënave.

Interesat tona legjitime përfshijnë:

 • garantimi i sigurisë dhe integritetit të shërbimeve tona dhe sigurimi që faqet e internetit dhe aplikacionet tona të funksionojnë në mënyrë efektive;
 • Shitjen dhe furnizimin e mallërave dhe shërbimeve për klientët tanë;
 • mbrojtjen e klientëve, punonjësve dhe individëve të tjerë dhe ruajtjen e sigurisë, mirëqenies së tyre shëndetësore;
 • promovimin, marketingun dhe reklamimin e produkteve dhe shpalljeve tona;
 • dërgimin e komunikimeve promovuese të cilat janë relevante dhe të përshtatura për klientët individualë;
 • Të kuptuarit e sjelljes, aktiviteteve, preferencave dhe nevojave të klientëve tanë;
 • përmirësimin e produkteve dhe shërbimeve ekzistuese dhe zhvillimin e produkteve dhe shërbimeve të reja;
 • trajtimin e kontakteve, pyetjeve, ankesave ose mosmarrëveshjeve të klientëve; dhe
 • përmbushja e detyrave tona ndaj klientëve, kolegëve, aksionarëve dhe palëve të tjera të interesuara.

Përpunimi është i nevojshëm për shkak të një detyrimi ligjor që zbatohet:

“Kastori SH.P.K” mund të përpunojë të dhënat tuaja për të përmbushur detyrimet tona ligjore si; parandalimi, hetimi dhe zbulimi i krimit, mashtrimit ose sjelljeve antisociale dhe ndjekja penale e shkelësve, duke përfshirë punën me agjencitë e zbatimit të ligjit. Të dhënat tuaja mund të përpunohen për të përmbushur ligjin në fuqi ose kërkesën e detyrueshme qeveritare.

4. Të drejtat tuaja

Sa herë që përdorni shërbimet tona, ne përpiqemi t'ju ofrojmë qasje në informacionin tuaj personal që ne përpunojmë. Për më tepër, ju mund t'i përditësoni ato nëse nuk janë të sakta, ta fshini ose ta hiqni atë nga sistemi ynë - përveç nëse jemi të detyruar ta mbajmë atë informacion për qëllime të ligjshme biznesi ose ligjore.

Për më tepër, ju keni të drejta shtesë si: për të kufizuar përpunimin e të dhënave tuaja personale në mënyra të caktuara, për të marrë një kopje të informacionit tuaj personal në forma elektronike të përdorura zakonisht, për të kundërshtuar përpunimin e caktuar të informacionit tuaj personal nga ne, duke përfshirë përjashtimin për çdo komunikim marketingu që ne mund të ju dërgojmë dhe për të kërkuar që të dhënat tuaja të bëhen portative.

Nëse dëshironi të ushtroni ndonjë nga të drejtat e mësipërme, ju lutemi na kontaktoni duke përdorur detajet e kontaktit të përcaktuara më poshtë. Për mbrojtjen e privatësisë dhe sigurisë suaj, ekipi ynë i pajtueshmërisë do të ndërmarrë çdo hap të arsyeshëm për të siguruar që identiteti juaj të verifikohet përpara se të jepni akses, korrigjim ose fshirje.

5. Qasja dhe fshirja e të dhënave tuaja personale

Kur krijoni një llogari dhe hyni në zonën "Llogaria ime", ajo mbrohet nga fjalëkalimi juaj dhe mund të aksesohet vetëm nga ju. Ju mund të menaxhoni përmbajtjen dhe informacionin në llogarinë tuaj në çdo kohë, duke u identifikuar pasi të kyçeni.. Ju jeni përgjegjës për mbajtjen konfidenciale të këtij fjalëkalimi. Ju kërkojmë të mos e ndani këtë fjalëkalim me askënd!

Ju lutemi vini re se “Kastrori SH.P.K.” rezervon të drejtën të heqë nga databaza jonë informacionin që përfshin çdo përmbajtje që ne e konsiderojmë të paligjshme ose ofenduese. Ne do të respektojmë zgjedhjet që bëni për të kufizuar ndarjen ose cilësimet e dukshmërisë në "Llogaria ime".

Ju mund ta ç'aktivizoni ose fshini llogarinë tuaj në çdo kohë, ta bëni profilin tuaj anonim ose të zgjidhni të mos e bëni profilin tuaj të kërkueshëm. Për ta ç'aktivizuar, ju lutemi shkoni te "Llogaria ime".

6. Me kë i ndajmë të dhënat tuaja personale?

Ne nuk ndajmë informacione personale me kompani, organizata apo individë jashtë “KastoriSH.P.K.” , përveç nëse plotësohet një nga kërkesat e mëposhtme:

 • Me pëlqimin tuaj - Ne do të ndajmë të dhënat personale me kompani, organizata ose individë jashtë kompanisë sonë vetëm nëse kemi pëlqimin tuaj për ta bërë këtë.
 • Për përpunim të jashtëm - Ne do t'u ofrojmë informacion personal nënpunësve tanë bazuar në udhëzimet tona dhe në përputhje me Politikën tonë të Privatësisë dhe çdo masë tjetër të përshtatshme sigurie.
 • 7. Ruajtja e informacionit dhe transferet ndërkombëtare

  Të gjitha të dhënat tuaja personale që ju na jepni zakonisht përpunohen dhe ruhen në serverët tanë të sigurt brenda Zonës Ekonomike Evropiane.

  Megjithatë, për shkak të natyrës së biznesit tonë global dhe teknologjive të kërkuara, informacioni juaj personal mund të transferohet te ofruesit tanë të miratuar të shërbimeve të palëve të treta dhe nënkontraktorët partnerë jashtë ZEE, në vende ku mund të ketë një nivel më të ulët ligjor të mbrojtjes së të dhënave. Në situata të tilla, ne kemi vendosur masa teknike të sigurisë për të parandaluar humbjen ose aksesin e paautorizuar të informacionit tuaj personal, duke përfshirë: transferimin e sasisë minimale të të dhënave të nevojshme, anonimizimin e tyre aty ku është e mundur dhe lidhjen e kontratave ligjore për të siguruar që këto palë të treta të trajtojnë informacionin tuaj personal në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë dhe nivelet evropiane të mbrojtjes së të dhënave. Megjithatë, ndërkohë që ne kemi bërë përpjekjet tona më të mira për të garantuar sigurinë e informacionit tuaj, ju lutemi keni parasysh se ne nuk mund të garantojmë sigurinë e informacionit të transmetuar në internet.

  8. Menaxhimi i të dhënave tuaja personale

  Ne e ruajmë informacionin tuaj për sa kohë që llogaria juaj është aktive ose nëse nevojitet për të ofruar shërbimet tuaja, ose nëse kemi një nevojë të vazhdueshme legjitime të biznesit për ta bërë këtë. Ne gjithashtu ruajmë dhe përdorim informacionin tuaj sipas nevojës për të përmbushur detyrimet tona ligjore, për të zgjidhur mosmarrëveshjet dhe për të zbatuar marrëveshjet tona. Ne e ruajmë informacionin tuaj për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimin për të cilin e kemi mbledhur. Kur nuk kemi nevojë të vazhdueshme legjitime të biznesit për të përpunuar informacionin tuaj personal, ne ose do t'i fshijmë, anonimizojmë, ose nëse është e mundur (p.sh.informacioni juaj personal ruhet për arkiva rezervë), atëherë do t'a ruajmë në mënyrë të sigurtë informacionin tuaj personal dhe do ta izolojmë atë nga ndonjë përpunim i mëtejshëm derisa të jetë e mundur fshirja.

  9.Si i mbrojmë të dhënat tuaja personale

  “Kastori SH.P.K” ka marrë masat e duhura teknike dhe organizative për të mbrojtur të dhënat tuaja nga keqpërdorimi, aksesi i paautorizuar ose i paligjshëm, ndryshimi, humbja, dëmtimi ose shkatërrimi. Këto masa përfshijnë:

  • Masa mbrojtëse fizike me dyer të mbyllura dhe kabinete dosjesh dhe akses të kontrolluar në objektet tona nga shkatërrimi.
  • Kriptimi i të dhënave dhe monitorimi i sistemeve dhe qendrave tona të të dhënave në mënyrë që të përputhen me politikën tonë të sigurisë së informacionit, duke përfshirë rishikimin periodik të mbledhjes së informacionit, praktikat e përpunimit të ruajtjes, duke përfshirë masat e sigurisë fizike;
  • Masat mbrojtëse organizative si ndërgjegjësimi dhe trajnimi për sigurinë dhe privatësinë për të siguruar që punonjësit të kuptojnë rëndësinë dhe masat për të mbrojtur të dhënat tuaja.

  10. Lidhjet dhe shërbimet e palës së tretë

  Shërbimet mund të përmbajnë lidhje me faqet e internetit të palëve të treta, shërbime aplikacionesh, duke përfshirë shërbimet e mediave sociale, si dhe imazhe të integruara ose përmbajtje dhe veçori të tjera të palëve të treta. Përdorimi juaj i këtyre veçorive mund të rezultojë në mbledhjen, përpunimin ose ndarjen e informacionit për ju, në varësi të veçorisë. Ne nuk jemi përgjegjës për përmbajtjen, veçoritë, sigurinë ose praktikat e palëve të treta! Ne nuk verifikojmë, miratojmë ose bëjmë ndonjë përfaqësim në lidhje me palët e treta ose faqet e internetit, aplikacionet ose shërbimet e tyre. Informacioni që zgjidhni t'i jepni ose që mblidhet nga këto palë të treta nuk mbulohet nga Politika jonë e Privatësisë

  11. Fëmijët dhe të miturit

  Portali Kastori nuk i drejtohet dhe as nuk mbledhim me vetëdije informacion nga fëmijët nën moshën tetëmbëdhjetë (18) vjeç.

  12. Kontakti

  Nëse keni ndonjë kërkesë, pyetje, komente ose shqetësime në lidhje me Politikën tonë të Privatësisë,

  Ju lutemi na kontaktoni:

  Kastori SHPK

  Fazli Gashi 19, Pristina, 10000, Kosovo

  [email protected]

  13. Ndryshimet në këtë politikë

  Ne mund të përditësojmë ose ndryshojmë herë pas here Politikën tonë të Privatësisë për të qenë në përputhje me ligjin ose për të përmbushur kërkesat tona në ndryshim të biznesit.